Az Ujlakopark.hu Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. adószám: 23780648-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-977703) (továbbiakban: Szolgáltató), Hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető) és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

A www.kiadoirodahaz.hu weboldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Az oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási és általános szerződési feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthat, azonban a változásokra a Hirdető partnerek figyelmét felhívja.

I. Tartalom és fizetési kötelezettség

 - Hirdető az általa megrendelt szolgáltatásnak (regisztráció, banner kampány, PR cikk) megfelelő hirdetési díjat a kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással egy összegben köteles megfizetni.  Fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a követelés behajtásával követeléskezelőt megbízni. A késedelmes fizetés esetén Hirdető a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapkamatának kétszeresét köteles megfizetni. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül jogosult inaktiválni Hirdető hirdetéseit. Hirdető az ilyen módon kiesett időre, semmilyen kártérítési, megtérítési és visszafizetési igénnyel nem élhet.

 - Hirdető cégszerű aláírásával ellátott megrendelését levélben, fax-on vagy e-mail-en küldheti el a Szolgáltató felé. Hirdető a szerződés aláírásával elismeri, hogy tisztában van a megrendelt szolgáltatás árával és az egyéb feltételeket tudomásul veszi.

 - A Szolgáltatónak jogában áll visszautasítani minden olyan hirdetést, amely megítélése szerint kifogásolható, nem odaillő, félrevezető vagy tisztességtelen, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközik. Hirdető kötelezi magát, hogy mentesíti a Szolgáltatót minden olyan igény alól, amelyet velük szemben a Hirdető által elhelyezett hirdetés leközlése miatt támasztanak.

II. Felelősségi szabályok

 - Szolgáltató nem felel a Hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adataiért, képeiért, hirdetéseiért, információiért és azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

 - Szolgáltató nem garantálja a honlap és funkcióinak zavar és hibamentes működését és ezen zavarok, hibák azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

 - Egyéb szolgáltatók (adszerver, internetszolgáltatók) terhére felróható súlyos teljesítési hibák esetén, Hirdető kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelenését a Szolgáltatótól.

 - Amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a Szolgáltató köteles a már megfizetett díjat a Hirdető részére visszafizetni.

 - A szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Pesti Központi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

 - A jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv és más hatályos jogszabályok rendelkezései a megfelelő irányadók.

 - A jelen szerződést a szerződő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag minden oldalát aláírják.

 - Szerződés aláírója elismeri, hogy jogában áll a szerződést aláírni. Jelen szerződés tartalmazza a felek között kötött teljes megállapodást.

 - Szerződő felek kötelezettsége vállalnak arra, hogy a közös munka során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik és azokat harmadik féllel nem osztják meg. Amennyiben a titoktartási kötelezettséget bármely fél megszegi, kártérítési köteles fizetni.

 - Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a másik fél lényeges szerződésszegése esetén. Lényeges szerződésszegésnek minősül azon szolgáltatások nem teljesítése, melyeket e szerződésben felek vállalnak.